Разширен терминологичен речник

Стратегическият анализ

е един от най-основните и полезни инструменти за стратегическото бизнес планиране. Той ще определи позицията на вашата организация спрямо конкуренцията и средата, в която работите.

Стратегическият избор

се определя като избирането на най-добрия възможен план за действие, въз основа на оценката на наличните стратегически варианти.

Стратегическо сравнение с водещите в отрасъла (бенчмаркинг)

е процес, чрез който сравнявате действията на вашата организация с действията на най-добре представящата се организация в отрасъла. То представлява дългосрочен поглед върху посоката на фирмата по отношение на бъдещите стратегии на конкурентите.

Стилът на лидерство

е стилът на един лидер в предлагането на насока, прилагането на планове и мотивирането на хора. Има много разнообразни лидерски стилове, които можете да видите у лидерите в политическата, бизнес и други сфери.

Слънчева енергия

Енергия, произведена чрез соларни или фотоволтаични клетки.

Социалната икономика

"Социална Икономика" се отнася до организациите, от така наречения „трети сектор”. Те на са, нито частни организации с идеална цел, нито държавни. Третият сектор се състои от асоциации, благотворителни организации, църкви, клубове, обществени организации, кооперации, взаимоспомагателни предприятия, организация с нестопанска цел, съюзи и т.н.

Социалните предприятия са част от социалната икономика или "третия сектор", която включва всички организации, които не са нито част от публичния, нито частния сектор. Ролята на социалните предприятия е да се засили развитието на социалната икономика и да се гарантират местните ресурси, за да се предлагат социални услуги за уязвимите групи, които се нуждаят от подкрепа, за да бъдат независими.

Социално предприятие

Организация с нестопанска цел, реализираща стопанска дейност с цел генериране на печалби, които покриват разходите за социалните дейност, извършвани от организацията.

Социалното предприемачество

е разпознаването на социален проблем и използването на предприемачески принципи за организиране, създаване и управляване на социално предприятие, което да постигне желаната социална промяна. Докато бизнес предприемачът обикновено измерва успеха си с приходи и възвращаемост, социалният предприемач обръща внимание на положителната промяна в обществото. Така, главната цел на социалното предприемачество е по-нататъшно разширяване на социални, културни и екологични цели.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)