Въведение

Проектът SESP цели да обмени разработени иновативни модели на обучение и учебен материал (включително за онлайн уроци), които са достатъчно гъвкави, за да отговарят на специфичните нужди на социалното предприемачество (гъвкавост относно място и време), са приложими и модулни (различни произходи и сектори) и отразяват практическите нужди на крайните потребители. Проектът цели да развие учебния модел, разработен в проекта Strategy-Train, който развива предприемаческа стратегия и стратегически мениджмънт на управителите на МСП, както и методологията на проекта TSESME. Добавената стойност на проекта SESP е иновация на съществуващите програми и материали за обучение. Те ще бъдат адаптирани, за да отговарят на специфичните нужди на социалните предприятия (СП) в стратегическото планиране. На целевата група също така ще бъдат предложени казуси и примери за добра практика.