Маркетинг за социални предприятия

Цел на обучението

Целта на този модул е да ви даде общ поглед върху това какво е социален маркетинг, защо трябва да го включите в маркетинговата стратегия на вашето социално предприятие (СП) и как може да постигнете максимални резултати и да помогнете за решаването на социални проблеми, използвайки теории, методи и техники от маркетинга.

Социалното предприятие е специфичен начин на правене на бизнес и съответно за него вие се нуждаете от уникална концепция, която да вложите в маркетинговата си стратегия. Планирането на маркетинг дейностите ви изисква да прецените кой е целевият пазар (или целевите пазари), как да покриете техните нужди с вашите продукти и/ли услуги и как ефективно да пласирате вашето СП и вашите продукти и услуги.

Всичко, което трябва да направите, е да разгледате пазара като цяло, да мислите творчески и да нагодите знанията си към специфичните обстоятелства на вашето СП.

Очаквана продължителност

Ще са ви необходими около 90 минути да се справите с този урок и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

 

Въведение

Какво е социален маркетинг и защо е толкова важен той за социалните предприятия? Може ли да продаваме каузи и идеи по същия начин, по който продаваме продукти? Отговорите на тези въпроси ще определят решението ви дали и как да приложите маркетингова стратегия, за да създавате социални блага.