10. Изпълнение на стратегията

Цел на обучението

Целта на този урок е да ви покажем как стратегии и планове се превръщат в отделните действия, необходими за подобряването на функционирането на бизнеса ви. Сега, когато вашето СП или МСП знае повече за бизнеса си и стратегиите, необходими за успеха, то трябва да използва различните средства и техники, които позволяват стратегията да бъде изпълнена и поддържана успешно. Този урок ще демонстрира методи за ефикасно изпълнение на фирмената стратегия и ще обясни в подробности какво е процесно-ориентиран подход. Тук ще свържем факторите за представянето със стратегически инициативи и с политиките, целящи да развият и оптимизират едно МСП.

Предвидено време

Ще ви отнеме около 60 минути да се справите с темата и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

Въведение

Днес успехът на една компания се решава от бързото развитие на приложната наука, инженерството и технологиите, динамиките на големите пазари и способността на самата компания да отговаря адекватно на промените. Успяват тези, които имат ясни цели, но същевременно бързо научават уроците на пазара и са достатъчно гъвкави да правят съответните промени. Тези, които остават безразлични наблюдатели на промените, не оцеляват дълго. Поради това организации без добре формулирана, успешно изпълнена и гъвкава стратегия губят пътя си и пропускат възможностите за развитие.

Успешното изпълнение на фирмената стратегия включва непрестанно сравнение с водещите в отрасъла, за да гарантира правилния подход в подкрепа на бизнес развитието. То обхваща различни сфери, включително прилагането на функционални политики и управлението на процеси, неясноти, рискове, кризи, промени и иновации.