Разширен терминологичен речник

Разходи за жизнения цикъл

Пълната цена на закупуване, притежаване, ползване и изхвърляне на нещо през целия период на употребата му. Този термин отчита и колко енергия, вода и природни ресурси са необходими за неговото ползване. Продуктите с висока енергийна или водна ефикасност имат по-ниски разходи за жизнения цикъл, защото въпреки по-високия начален разход, оперативните им разходи са значително по-ниски поради по-малкото използвана енергия или вода, а често и поради по-дългия период на ползване.

Развитие на компетентностите

в професионалното обучение този термин включва съществуващи и нови компетентности, които индивидът, екипът или организацията придобива на или извън работното място. Като част от развитието на персонала и организацията, развитието на компетентности се разпознава, развива, прилага и оценява главно в работния процес. То може също да бъде разглеждано в контекста на процеси на промяна през перспективата на управляването на тези процеси. Развитието на компетентности е активен процес, който е главно в ръцете на самите индивиди, и в който самообучението играе основна роля. Освен традиционните мерки за допълнително обучение и квалификация (като семинари), за развитието на компетентности е от огромна полза ученето в процеса на работа. То също изисква и условия, които допринасят за обучение, като например свобода на действие на работното място и задачи, които излизат извън рамките на рутината.

Развитие на персонала

терминът оперативно се отнася до развитието на компетентностите на служителите с цел постигане на целите на предприятието чрез оптималната употреба на човешки ресурси. Развитието на персонала все по-често се възприема като решителен стратегически фактор за конкурентоспособността на едно предприятие. То трябва да осигури трайния баланс между целите на предприятието и на персонала и подготовката и оперативното обучение, като също така обобщава всички допълнителни мерки на обучение. Развитието на персонала е силно свързано с организационното развитие и оперативната работа в сферата на обучението. Мерките и концепциите за развитие на персонала са ориентирани главно към индивидуалните изисквания на служителите. Обучението в контекста на развитието на персонала вече не е само технически ориентирано; все по-често то бива замислено като широко развитие на компетентностите.

Реализация на стратегията

се дефинира като начина, по който ще превърнете стратегията в действия. Реализирането на стратегията изисква внимателно планиране и подходящо използване на ресурсите на компанията, внимателно боравене с възможните промени в структурата на организацията и ефективно управление на промяната. Реализирането на стратегията може да стане на няколко стъпки.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)