Разширен терминологичен речник

Въглероден отпечатък

Количеството въглероден двуокис, отделено от дадено лице или организация. Най-често се изразява в тонове годишно. Често този термин се бърка с екологичния отпечатък, който от своя страна взима предвид и други фактори освен количеството CO2, което отделяте.

Възобновяема енергия

Енергия, идваща от източници, които  се възстановяват естествено в сравнително кратки срокове. Примери за възобновяема енергия са вятърната и слънчевата енергия.

Въплътена енергия

Общото количество енергия, използвана за създаването на продукт или услуга. Това включва енергията, използвана за изкопаването или прибирането на суровините, преработването, произвеждането и транспортирането на продукта.

Вятърна енергия

Енергия, произвеждана в резултат от задвижването на перките на вятърни турбини или мелници от вятъра. Това е най-евтината и най-бързо развиващата се технология за възобновяема енергия.

Визията на организацията

изразява оптимално и хармонично равновесие между всички групи заинтересовани лица. В резултат на това, визията на вашето предприятие трябва да е насочена към широк спектър от групи; съответно тя е важна за всички отдели и заинтересовани групи в предприятието.

Вертикалната интеграция

описва стил на управителен контрол. Вертикално интегрираните компании във веригата за доставки са обединени чрез общ собственик. Най-често всеки член във веригата произвежда различен продукт или (специфична за пазара) услуга и продуктите се обединяват, за да задоволят обща потребност.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)