Пътеки за обучение в SESP

Курсът на SESP е структуриран в три различни пътеки, които са интегрирани в цялостна концепция за обучение. Трите пътеки включват:

Пътека на наставника

Наставникът се среща с обучаващите се (5/6 директори или управители на социални предприятия) като инструктор в четири семинара, които целят да:

 • Допълнят другите елементи в курса;
 • Помогнат на обучаващите се, които може да са на различни нива;
 • Адаптират по-лесно обучението към нуждите на обучаващите се;
 • Предложат практически опит;
 • Разпространят и дискутират случаи и успехи в сферата на СП.

Наставникът може да има няколко роли, например: да стимулира дебата в семинарите, да отговаря на въпроси и съмнения в сферата на развитието на обучението по SESP, да подпомага размяната на опит и дискутирането на казуси, както и да кани представители на фирми, имащи успешни практики на стратегическо управление.

Наставникът  може да се разглежда като учител, като в този случай задачите му са:

 • Участие от разстояние в обучението на отделни „ученици”;
 • Предлагане на обща помощ, установяване на редовни контакти и предоставяне на обратна връзка;
 • Поддържане на виртуална група за помощ;
 • Интеграция на всички обучавани.

Ролите му тук включват изясняване на изискванията, стимулиране на мотивацията на обучаващите се, осигуряване на тяхното присъствие и надзор, провокиране на дискусия в онлайн форумите, съветване, адаптиране и обсъждане на модулите за обучение, даване на обратна връзка и оценяване.

Наставничеството също така включва дейности, основани на пряко съветване и консултиране. В тях участват само наставникът и един обучаван и те се провеждат на място в самото социално предприятие. Целта на тези дейности е пряко консултиране, изцяло съобразено с потребностите на съответното СП. Наставникът осигурява индивидуална подкрепа и обратна информация по време на целия курс на SESP. За тази цел, той сключва с обучавания договор за обучение (основан на описания по-долу инструмент за диагностика) и оказване на помощ при разработване на конкретната стратегия на съответното СП.

Индивидуална пътека

Тази пътека се концентрира върху индивидуалното учене, като използва платформата и съответните спомагателни материали. В нея са включени седемте модула на проекта SESP и инструмента за диагностика. В индивидуалната пътека за обучение са събрани най-много информационни, теоретични и учебни материали, организирани в учебни модули. Съдържанието на модулите е представено на разработената интернет платформа, чрез която обучаващите могат да напредват със собствени темпове и в удобно за тях време. Учебното съдържание е представено сбито, а фокусът е върху основните понятия в сферата на социалното предприемачество, като процесът бива улеснен от наставническата подкрепа.
Всеки модул ще обърне внимание на специфична сфера в управлението на социалното предприятие, като например стратегия, човешки ресурси, маркетинг, лидерство, творчество и иновация и зелена политика за СП.

Групова пътека

Тази пътека включва дейности в партньорски групи. Образуването на такива групи е централен елемент в обучението за SESP. Те трябва да са малки, за да се осигури интензивна подкрепа от страна на наставниците и задълбочен обмен на знания между участниците. Пътеката включва четири семинара, в които участниците могат да работят за натрупване на знания, но също (може би и по-важно) и върху стратегическите планове за своите социални предприятия. Участниците в групата обменят и контактна информация и би трябвало да си помагат и да поддържат връзка, Груповата помощ ще бъде улеснена чрез обратна връзка и обмен на идеи. По този начин управителите или собствениците на фирми могат да се учат един от друг и да използват оптимално синергиите в разработването  на своите стратегии.

Взети заедно, трите пътеки образуват материала за учебните курсове на СЕСП и се основават на следните принципи:

 • да подобрят готовността и квалификациите на управителите на СП, с цел да подобрят техния управленски капацитет, според определените нужди от обучение;
 • да обединят процеса на самостоятелно обучение с методи като обучение през интернет, сесии „лице в лице” (в семинари) и напътствие на място в СП;
 • да се създадат модулите така, че да може да се предвиди пътя на обучение на отделен индивид, според определените нужди на обучение.