Разширен терминологичен речник

Кръг на качеството

при тази практика, доброволна група от служители с ръководител се фокусират върху спефицични оперативни проблеми и опитват да намерят приемливи решения, които да подобрят работата на организацията и качеството на живот на работното място. При работата на кръга е важно да се следва методологична процедура; ръководителят започва с обяснение на проблема, предложенията се записват като принципи, като примерно „количество преди качество,” не се ограничава фантазията, не се критикуват чуждите предложения и се действа с уважение към работата на групата. За да се вземе под внимание едно предложение, то трябва да е структурирано и обобщено, но оценяването става на база на неговата практичност и приложимост. Накрая ръководителите на организацията получават информацията за резултатите от консултацията в кръга.

Компетентности

терминът включва всички възможности на индивида да действа и да се самоорганизира, които му позволяват да се справя със задачи и проекти (например тези, които се отнасят към ситуацията и свързаните хора). Компетентностите включват уменията, методите, знанията, опита, възгледите, нуждите и ценностите, които човек придобива, развива и прилага в живота си. Те са обвързани с индивида и неговата способност да поема отговорност за действията си. Компетентностите трябва да се разглеждат заедно с изискванията към служителите и техните личностни умения и потенциал. Еволюцията на компетентностите зависи от условията в средата. Развитието им е резултат от индивидуални процеси на обучение и развитие и различните форми на учене на работа и в ежедневието. Те включват не само придобиването или адаптирането на знания и умения; най-важни са готовността да се използва опита и да се доразвива самостоятелно компетентността за действие, което обосновава нови изисквания и задачи. Други ключови елементи са умението и мотивацията за самостоятелно организирано обучение и действие, както и способността за допълнително развитие на други технически, методически, социални и лични компетентности.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)