Модул 5: Творчество и иновативни подходи в практиките на социалното предприятие. Бизнес лидерство

Цел на обучението

Главната цел на този модул е да подпомогне ръководителите на социални предприятия да намерят правилния баланс между развитието и възможностите в определянето на важните правила за ефективното развитие на тези предприятия в една комплексна и променяща се среда.

Очаквана продължителност

Ще ви отнеме около 90 минути да се справите с модула и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

Въведение

Иновациите са отправна точка в изучаването на много тенденции в днешния свят – в икономиката, бизнеса, технологията, социалните науки, инженерството... Често говорим за иновация, но много пъти разбираме различни неща под тази дума; най-често под „иновация” се разбира изобретение. Но така ли е наистина?

В литературата можем да намерим много дефиниции на термина „иновация“:
Осъществяване на нова идея, която добавя стойност” – Innovation Network, САЩ. „Пресечна точка на откритие и прозрение, водеща към създаване на социална и икономическа стойност” - Национален институт по иновациите, САЩ.
Развитие на нови идеи и тяхното икономическо приложение като нов продукт или процес” -  Министерство на търговията и индустрията, Великобритания.

Очевидно термина „иновация“ изразява една многостранна концепция и би било груба грешка просто да сложим знак за равенство между „иновация” и „изобретение.”

Поради това, термина  „иновация“ трябва да бъде свързан с бизнеса, икономиката, пазарите и бързото развитие. Иновацията извира там, където има нови идеи и хора, готови да ги употребяват, където има печалби и развитие.

Затова можем да предложим една опростена дефиниция, която в голяма степен служи като отправна точка за иновация и за прилагане на цялостен подход в социалното предприемачество: „Иновацията е реализация на нови идеи, носещи печалби и създаващи нова социална добавена стойност чрез положителни промени в организацията, обществото или пазара.1 .

Развитието на пазара и днешната социо-икономическата динамика изискват създаването на хибридни фирми, които могат да запълват пазарни ниши и да действат там, където държавата не може да изпълнява своите задължения. Главната разлика между социалните предприятия и традиционните компании е, че СП не преразпределят печалбата си, управляват се колективно и решават различни социални проблеми.Главни фактори за успеха в работата на социалните предприятия са следните ключови компоненти:

1. Културна съвместимост

  • Стопанските начинания не са подходящи за всяка организация;
  • Ангажираността на заинтересованите страни;
  • Съществуването на законова среда и традиции в предприемаческите организации. 

2. Ангажираност

  • Парите не трябва да бъдат главния движещ мотив за едно социално предприятие;
  • Организацията, която иска да развива социално предприемачество, трябва да има ясно дефинирани приоритети;
  • Трябва да е ясно от самото начало, че създаването на социално предприятие ще коства  много време и усилие на разработващия екип.

3. Възможности

  • Наличие на човешки ресурс (членовете на екипа, разработващ социалното предприятие, трябва да са преминали през специализирано обучение за лидерски/бизнес умения) ;
  • Наличие на финансов ресурс (активи или ресурси) или достъп до програми с такава насоченост2.

Следователно, социалното предприятие е „социално мотивиран бизнес“, където социалните и бизнес цели са равни по значение; тази комбинация е широко известна като „двойствена същност.“  Социалното предприятие работи по различен начин. Добавената стойност в социалното предприятие идва от това, че генерираният приход се използва за максимализираме на социалните, обществени или икономически ползи.

Ако искате да тръгнете по пътя на социалното предприятие, не бива да забравяте внимателно да балансирате между социалните и икономическите си цели. Дали социалното предприятие ще успее, зависи най-вече от това как организирате стопанската си дейност и как тя се съчетава със социалните ви цели.

Социалното предприятие е допълнителна възможност за организациите с нестопанска цел да реализират печалби от стопанска дейност в процеса на търсене на нови и устойчиви ресурси, с които да изпълняват обществено полезни дейности.

Хората и техните нужди са приоритет номер едно при планирането на социално предприятие; следователно, стопанската дейност е само средство, с което да се постигне социална цел. Свързващото звено във всяко социално предприятие е мисията: към какво се стремите и какво искате да постигнете.

1 “The Innovative Approach in Bulgaria and the EU Funds”, nginno.com
2 Counterpart International – Bulgaria, Training for Social Enterprise Educators, Introduction to Social Enterprise, Why Star SE; Models and Structures (2006)