Целта на проекта за стратегическо планиране в социални предприятия (SESP)

Главната цел на проекта SESP е да допринесе за развитието на социалното предприемачество в ЕС, като разпространява иновативни продукти и процеси и води до обмен на добри практики. По тази причина по време на проекта SESP, ще определим движещите сили за развитието на социалното предприемачество в участващите страни и на европейско ниво. Проектът ще намери нови решения за устойчиво развитие и създаване на работни места в сферата на СП чрез реализация на пилотни, иновативни инструменти на обучение. Социалните предприятия ще могат да участват в интернет-базирана платформа за обучение, която им предоставя възможности за комуникация, трансгранично сътрудничество и обмяна на опит по различни казуси.