Разширен терминологичен речник

Основните умения

могат да се определят като систематично фокусирани комбинации от отделни технологии и производствени умения, които поддържат множество продуктови линии на едно предприятие. В други дефиниции се включва цялата стойностна верига.

Оценка на нуждите

оценка, която ви дава информация за качествата на служителя. Тя ви показва в кои сфери един служител трябва да расте и да се адаптира към променени обстоятелства или своето професионално развитие. Оценката се изготвя на базата на индивидуалните качества и слабости на служителя и нуждите на организацията, а не на стандартизирани мерки. По този начин, тя ви дава възможност да разпознавате рано нуждата от бъдещо развитие на служителите и да се справяте успешно с настоящите и бъдещи изисквания на работното място.

Организационната структура

се състои от разпределяне на  задачи, координация и наблюдение, които са насочени към постигането на организационни цели. Тя може също да се възприема като огледало  или перспектива, през която индивидите възприемат своята организация и средата й.

Общата политика

представлява фирмените принципите, които са или писмени, или се споделят от всички партньори в устен вид. Фирмените принципи определят правила за поведение не само в рамките на фирмата, но и по отношение на външната среда. Те изразяват визията, фирмените ценности, норми и идеали, които образуват фирмената култура.

Оперативната структура

описва логическата и хронологична структура на една дейност, съставена от единични последователни събития в рамките на процеси. Характерно за нея е символичното илюстриране на последователностите и събитията по абсолютна или относителна времева ос.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)