Компоненти на SESP

Въвеждаща фаза

Въвеждащата фаза е обща за трите пътеки за обучение. Като първа стъпка участниците ще се запознаят с програмата и ще получат основни материали за SESP; след това ще бъдат помолени да използват инструмента за диагностика и да обсъдят резултатите с наставника, за да идентифицират основните проблеми, които влияят на работата на тяхното СП. Наставникът ще използва събраната информация, за да изготви учебен договор или план за действие. По време на въвеждащата фаза ще се състои и групова среща, чиято цел е участниците да се запознаят един с друг и с обучаващия екип. По време на тази първа среща ще бъдат представени интернет платформата за обучение, както и учебните материали.

Инструмент за диагностика


Инструментът за диагностика се състои от няколко елемента, чието предназначение е да се определи кои теми от обучението по проекта SESP съответстват на проблемите, идентифицирани от всеки отделен участник. Всеки от тези елементи ще се състои от три твърдения и е свързан с конкретно учебно съдържание. В зависимост от отговорите, автоматично се генерира списък с предложения върху кои теми трябва да се насочи вниманието на участника.

Договор за обучение


Договорът за обучение не е задължителен елемент от обучението по SESP. Ако обучаващият реши, че се нуждае от такъв, договорът се изготвя на базата на инструмента за диагностика. Той демонстрира желанието и на двете страни, наставник и участник, да постигнат определени цели, включително обучение според потребностите, установени с инструмента за диагностика. След това двете страни се споразумяват относно договора. По проекта SESP се предлага автоматично генериран (от инструмента за диагностика) примерен образец, който може да бъде развит с допълнителни подробности от наставника и участника, при желание от тяхна страна. За всеки участник се разработва индивидуален договор за обучение през периода за ориентация и въвеждане.

Учебните модули

Модулите осигуряват познания по управление на социално предприятие, анализ, формулиране и осъществяване на стратегии, маркетинг, управление на човешки ресурси, лидерство, творчество и иновация и социални зелени политики.  Платформата за онлайн обучение е организирана в седем модула с различен брой учебни теми (общо 11) във всеки един от тях.

Съдържанието на учебните теми е кратко и сбито. В тях се представят основните принципи чрез примери и демонстрации и се дават необходимите разяснения и таблици, за да могат новопридобитите знания да се приложат пълноценно в разработването на стратегията на СП. Целият материал (включително примерите и упражненията) отнемат между 20 и 40 часа, за да бъдат усвоени. Целият учебен материал е достъпен на интернет платформата за обучение.