6. Управление на човешки ресурси

Цел на обучението

В този урок ще бъдете запознати с концепцията за управление на човешки ресурси (УЧР) и ще можете да определите най-важните й характеристики, както и да прилагате принципите на УЧР във вашето социално предприятие (СП). Урокът също така ще ви запознае със значението на стратегията за учене през целия живот и ще ви предложи инструменти, с които да определите и отговорите на нуждите от обучение във вашето социално предприятие.

Очаквана Продължителност

Ще ви отнеме около 75 минути да се справите с модула и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

Въведение

Управлението на човешки ресурси (УЧР) цели да подбира, управлява и направлява сътрудниците и служителите в постигането на целите и задачите на компанията. Главната задача на УЧР е да съгласува политиката на компанията с нейната стратегия. Чрез подходящите подходи, УЧР определя знанията, уменията и компетентностите за извършване на дейности на всяка позиция или функция, необходима за изпълнението на целите на предприятието.