Съдържание на учебните модули в SESP

Първата тема служи като въведение в проекта SESP. В нея можете да намерите детайлна информация за трите различни пътеки на обучение, до които целевата група ще има достъп, както и компонентите на SESP, които ще подпомагат всички потребители на платформата за обучение.

Тема две разглежда, както цялостната концепцията за социална икономика в Европа, така и спецификите на социалното предприемачество. Като представя идеята за социално предприятие заедно с главните му характеристики, тази тема цели да представи някои от ключовите неща, които трябва да имате предвид при започването на такова предприятие. В края на темата можете да разработите подходящ анализ на социално-ориентирано предприятие, като използвате обяснените по време на темата инструменти.

В Тема три се разглеждат най-важните аспекти от управлението на социално предприятие. Там ще намерите по-подробен преглед, както на външната, така и на вътрешната среда в една компания, а също така и на ключовите инструменти, които един управител на предприятие трябва да познава и използва при планирането и организационния процес. Някои от най-важните методи за анализ ще бъдат разгледани с повече подробности. Тази тема показва също и основни управленски умения, полезни за всяка компания.

Тема четири ще анализира концепциите и обхвата на бизнес стратегията, включително изграждане на сценарии и опции как да оформим и оценим реализацията на стратегията. Курсът ще разгледа вашите стратегически възможности и как да интегрирате този анализ на ниво малки и средни предприятия (МСП). След тази тема ще сте наясно с важността на организационните стратегии, приложени с цел да се изпълнят общите цели на фирмата. Ще разгледате и няколко общи стратегии, които една фирма може да развие. В края на темата ще научите и от какво се състои концепцията за бизнес развитие и кои са главните стратегии и методи то да бъде постигнато успешно.

Целта на тема пет е да покаже какво е социален маркетинг, защо социалните предприемачи трябва да го смятат за част от маркетинг стратегията на тяхното СП и как те могат да постигнат максимални резултати и да допринесат за социални каузи, използвайки теориите, инструментите и техниките на маркетинга. В тази учебна тема разглеждаме основните дефиниции, които са част от социалния маркетинг, както и препоръчителните стъпки, които социалните предприемачи трябва да направят, за да разработят ефективно маркетинговата дейност на своето СП. Темата представя накратко и основна информация за създаването на определен образ на маркетинговата дейност на СП и указания за нейното прилагане.

Тема шест представя концепцията за управление на човешки ресурси и я прилага към малките и средни предприятия и социалните предприятия. Главната цел е да се подчертаят предимствата на управлението на човешки ресурси в МСП и СП. Тази тема също ще ви запознае с важността на ученето през целия живот като стратегия в управлението на човешки ресурси.

Седмата тема представя концепцията за определяне на нуждите от обучение и дефинира най-важните нейни аспекти предвид програмата за учене през целия живот. Тя също ще ви осведоми за значението на въвеждане на професионално обучение в едно СП, както и как да го развиете и към какви компетентности да се стремите. Накрая ще научите как да развиете стратегия, насочена към професионалното обучение в СП, която не само взима предвид наличните индивидуални компетентности, а и има предвид изискванията на бъдещето.

Главната цел на тема осем е да помогне на ръководители на СП да намерят правилния баланс между развитие и възможности и да определят важните правила за ефективността на предприятието, които да са приложими в комплексна и променяща се среда. Темата накратко описва как развитието на организационната култура определя доколко творческите решения биват поощрявани, поддържани и изпълнявани.

Тема девет цели да покаже как да включите зелени практики във вашето предприятие и защо е важно да изградите и поддържате „зелена” стратегия. Успехът на „зелените” организации показва, че е икономически постижимо и всъщност много практично да работите по един устойчив, екологично съобразен начин. Деветата тема също така изяснява основите на зеления бизнес и демонстрира методите за ефективно прилагане на зелена стратегия.

Тема десет ще се опита да покаже как стратегиите и плановете се превръщат в отделни действия и защо се нуждаете от тях, за да подобрите работата на предприятието. След като познавате бизнеса на вашето МСП или СП и стратегиите, необходими за успех, трябва да използвате различните инструменти и техники, чрез които стратегията може да бъде успешно приложена и поддържана. Тази тема ще демонстрира методите за ефективно реализиране на фирмена стратегия и ще обясни в детайли какво е ориентиран към процесите подход. Темата ще обвърже работните индикатори със стратегическите инициативи и политиките, които целят да развият и оптимизират МСП.
 
Последната тема ще ви ориентира в най-важните аспекти на контрола и осигуряването на качеството. В нейните подтеми се дискутират практични решения и концепции и се демонстрират няколко от най-важните методи за осигуряване на качеството, които са особено подходящи за МСП в социалната икономика, например пълен контрол над качеството. В края тази тема ще ви покаже как може чрез циклите на оценяване, наблюдение и обратна връзка могат да бъдат използвани за постоянно подобрение на компанията. След като завършите модула, ще разбирате какво означават понятията контрол и осигуряване на качеството, в резултат на детайлното представяне на избрани концепции и техники, които ще се окажат плодотворни за вашето социално предприятие.